Produkt

– PowerPage låser upp potentialen i Excel, QlikView och Qlik Sense

PowerPage effektiviserar din Business Intelligence

PowerPage är ett kraftfullt verktyg som ger dig full kontroll över hur din verksamhet presterar. Alla företag, från små enmansbolag till stora internationella organisationer, ställs dagligen inför tuffa utmaningar om att fatta rätt beslut för verksamheten. Det är inga konstigheter med det, men det som kan bli svårt är att fatta rätt beslut med spretande och bristfälliga beslutsunderlag.

Med PowerPage behöver du inte längre lägga en massa tid på att söka svar genom flera olika datakällor. All data du behöver finns framför dig, och med några enkla klick kan du enkelt få kontroll över de aspekter du själv prioriterar. Självklart går det även att skräddarsy rapporterna så att de anpassas för respektive roll inom bolaget. Det som är kritiskt för en ekonom är förmodligen inte av lika stor vikt i det dagliga arbetet för en produktionsplanerare.

Oavsett vilka system du läser in data ifrån så sammanställs den enligt dina önskemål och presenteras på ett och samma ställe. Därefter kan du snabbt dela den med berörda personer i din organisation – eller helt enkelt lägga upp den på en dashboard i kontorslandskapet.

Att få kontroll på verksamheten hjälper dig att fatta bättre beslut och frigör tid till att fokusera på rätt saker.

PowerPage och Security Analytics

Security Analytics ökar effektiviteten och minskar risken för både dig och din verksamhet. Det ger dig en möjlighet till radikalt förbättrad effektivitet i säkerhetsarbetet genom att minska ledtider och underlätta för den personal som utför och ansvarar för jobbet.

Vidare får du även ett verktyg som väsentligt underlättar framtagandet av den säkerhetsrelaterade information som behöver belysas. Till exempel analyser och rapporter kring riskområden som underlättar förståelsen för VD/ledningsgrupp, säkerhetsansvariga och systemägare.

BI-teknik är effektivt i arbetet med bland annat IAM/behörighetshantering, CVE/sårbarhetsskanning och uppföljning av data från skanning av avvikelser gentemot uppsatta IT Security Baselines.
Ytterligare ett område är visualisering av utfall från genomgångar utifrån CIS/SANS 20 Critical Security Controls och/eller ISO 27000.
Läs mer...

PowerPage u3 - upphandling, utvärdering och uppföljning

u3 är baserad på en Excel-modell och stöttar upphandlingsprocessen från början till slut;

Upphandlingsstöd

Varje delmoment i upphandlingen ges ett index så att anbudsgivaren kan se hur viktig varje enskild fråga är.

Om man exempelvis upphandlar en kommunchef, en säkerhetschef och åtta verksamhetsledare så blir det avsevärt fler timmar på verksamhetsledarna än på de två högsta cheferna. Timarvodet på varje anbud behöver därför multipliceras med antalet timmar och antalet tjänster för att bli rättvisande gentemot kommande fakturering.
Skulle man se på snittarvodet så kan en anbudsgivare enkelt vinna upphandlingen genom att ange noll eller till och med negativ timkostnad på de två cheferna och ta igen det med en höjning av verksamhetsledarnas timkostnad.

Även mjuka parametrar såsom garantitider eller hur bra angivna referenser svarat upp kan läggas in i modellen.

Utvärdering
Moment som är skall-krav gör att hela anbudet nollas ifall något av dem ej uppfyllts.
Exempelvis ett nej-svar på "Registrerad för F-skatt".

Anbud som godkänts rangordnas enkelt utifrån den viktade totalsammanställningen.

Om det inkommer fler än ett fåtal anbud så kan de enkelt läsas in i PowerPage beslutsstöd och jämföras per delmoment såväl som på högre nivåer. Att jämföra dem med varandra och tidigare års köpmönster kan ge intressanta lärdomar.

Uppföljning
Inkommande fakturor ska förstås matcha anbudet. Genom att läsa in anbuden/avtalen och samköra dem mot bokföring/leverantörsreskontran kan man enkelt ringa in och identifiera avvikelser.

Ett fel kan vara en oavsiktligt felaktigt utställd faktura men det kan också vara att det lagts beställning av en artikel som inte ingått i upphandlingen.

Återigen, inför nästa upphandling, kan en sammanställning av tidigare års utfall vara ett mycket bra underlag för indexeringen av de enskilda momenten i anbudsförfrågan.

- Utformning av anbudsförfrågan så den blir helt transparent och minskar risken för överprövningar
- Utvärdering av anbuden
- Uppföljning av anbuden så att inkommande fakturor matchar anbudet och att avvikelser identifieras, oavsett om det är en felaktig faktura eller en felaktig beställning (annan artikel än upphandlad)

PowerPage SIE4

SIE4 är en svensk "standard för import och export" av bokföringsdata. SIE4-formatet innehåller alla transaktioner under ett bokföringsår.

Med PowerPage SIE4 kan du analysera flera års bokföringsdata. Ändringar i kontoplanen gör att ett konto kan betyda olika saker över tid men när du går ned till detaljnivå ("drill down") så ser du namnet på kontot och får ändå hjälp att fatta rätt beslut.

Läsningen av SIE4-filer görs med hjälp av en fristående makrolösning i Excel.

Med rätt information på rätt plats och i rätt tid kan vi minska kostnader, öka effektiviteten och höja lönsamheten.

PowerPage och Industrie 4.0

"När maskiner, material och produkter kan prata med varandra, öppnas nya lösningar och sätt att dra nytta av information. En mycket viktig pusselbit för att göra Industry 4.0 till verklighet är att produktionsleden ska samtala med varandra. Informationen måste kunna delas mellan olika leverantörer i kedjan och nivåer i företaget."
–Phillip Ramin, German Innovation Centre for Industry 4.0

Det Phillip Ramin beskriver är det faktum att för att industrin ska kunna ta nästa steg i utvecklingen måste varje enskild detalj innehålla data som möjliggör att processen för tillverkning kan fortsätta utan centralstyrning i alla steg. Med andra ord, tillverkningen behöver bli mer effektiv och innehålla färre steg av omställning och omprogrammering.

Detta är ambitionen och ett flertal tillverkare av maskiner och robotar jobbar hårt med att göra detta möjligt.

Det PowerPage kan erbjuda är ett system för uppföljning av detta samt ett sätt att kontrollera hur processerna ser ut. Effekten blir att ni kan följa verksamheten från order till leverans och uppföljning hos kund. Ni kan hitta flaskhalsar, se hur processer ser ut, visualisera maskindata, materialkostnader, tidsåtgång och många andra parametrar som är intressanta för er.

Men varför är det viktigt?
Om vi inte vet hur processen i detalj ser ut idag, hur ska vi då kunna rusta för framtiden och säkerställa att vi även fortsättningsvis kan leverera med bästa resultat till bästa pris?

Om vi inte mäter och följer upp finns risken att att vi förlorar kunder och affärer genom att ta fel beslut.
Målet behöver vara att skapa kontroll över alla aspekter av verksamheten för att på så vis kunna fatta beslut som leder den framåt, mot den nya industri 4.0 och vidare.
Det finns ett stort antal parametrar som spelar roll när en industri tar nästa steg, men för att kunna kliva framåt behöver man veta två saker,

1) var står vi idag?

2) vart ska vi?

Dessa två frågor kan PowerPage hjälpa er att finna svaret på.
Enkelt och med bara några klick.

Det moderna beslutsstödet

"Things get done only if the data we gather can inform and inspire those in a position to make a difference."
- Mike Schmoker, former school administrator and football coach.


I dagens företagande behöver beslut fattas i allt högre tempo, och ofta finns inte möjlighet att ställa frågor till chefen. Därför behöver underlaget för att fatta beslut finnas tillgängligt och lättåtkomligt för varje enskild individ i organisationen.

Vi måste, som Mike Schmoker säger, ge informationen till de som kan göra skillnad med den. När vi gör det kommer vi att se hur organisationen utvecklas och nya sätt att arbeta skapas. Frågan är hur kan vi uppnå detta? Och vad är relevant information?

Dessa frågor är komplexa och inte alltid enkla att svara på. Därför behöver vi skaffa oss underlag för att kunna bilda oss en uppfattning om vad som är relevant och vad som inte är det. Precis detta måste ett modernt beslutsstöd kunna erbjuda. Analysmöjligheter och stöd för att kunna selektera data är också centrala delar för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid.

För med rätt information på rätt plats och i rätt tid kan vi minska kostnader, öka effektiviteten och höja lönsamheten. Därför har vi skapat det moderna beslutsstödet för er.

- "Med PowerPage kan jag trimma min verksamhet genom att på ett enkelt och snabbt sätt finkalibrera den data jag redan har, till relevant information för mina uppdragsgivare."

– Per-Erik Eriksson, Telia

Så fungerar det

  • PowerPage samlar in och förbereder data för analys
  • Data sammanställs för att sedan kunna svara på frågorna När, Var, Vem och Vad?
  • Data hämtas från exempelvis ärendehantering, HR, verksamhets- och affärssystem - var för sig eller kombinerat
  • Analysera resultaten och få dem presenterade direkt på skärmen eller som aktiva rapporter
  • Justera nyckeltal och kombinera resultaten med data från samtliga inlästa system.
  • Exportera och presentera resultaten i professionella vyer som passar lika bra för styrelsemötet som för det dagliga arbetet

Senaste artiklarna från Excelerera

I bloggen Excelerera listar vi tips & trix som hjälper dig få ut mer av ditt Excel-användande.

2020-10-14
Datum i Excel är egentligen heltal som räknar antal dagar. Här får du se hur du kan ändra formatet och minska risken att de missförstås.
2020-01-02
Har du någon gång haft en lista som du vill jämföra med en annan och hitta de som skiljer - eller är lika? Här beskrivs sex olika sätt att räkna fram de rader du är intresserad av.

Vill du veta mer?

Vi bjuder gärna på ett förutsättningslöst möte för att titta på er nuvarande BI-uppsättning och huruvida PowerPage kan vara något för er. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar ur ett standardiserat gränssnitt vilket möjliggör ett flexibilt och anpassat verktyg baserat på era behov.

Hör gärna av dig till 070-550 00 00 eller info@powerpage.se så återkommer vi inom kort!